آخرین بروزرسانی پرتال: 2 بهمن ماه 1398

 

 

 

 

 

جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های هماهنگ  مهارت آموختگان  6 ماهه اول سال 1398 
آخرین مهلت معرفی به آزمون توسط سیستم آموزش حوزه بندی دریافت کارت ورود به جلسه  تاریخ آزمون کتبی ورود کلید اعلام نتایج
تا تاریخ ازتاریخ تا تاریخ ازتاریخ تا تاریخ تاریخ ازتاریخ تا تاریخ تاریخ
1398/01/26 1398/01/28 1398/01/29 1398/02/02 1398/02/04 1398/02/05 1398/02/07 1398/02/09 1398/02/14
1398/03/08 1398/03/11 1398/03/12 1398/03/20 1398/03/22 1398/03/23 1398/03/25 1398/03/27 1398/04/01
1398/04/17 1398/04/19 1398/04/20 1398/04/23 1398/04/26 1398/04/27 1398/04/29 1398/04/31 1398/05/05
1398/05/21 1398/05/22 1398/05/23 1398/05/27 1398/05/30 1398/05/31 1398/06/02 1398/06/04 1398/06/09
1398/06/17 1398/06/23 1398/06/24 1398/06/26 1398/06/27 1398/06/28 1398/06/30 1398/07/02 1398/07/07